Juridische informatie

Juridische informatie – Business Hosting

1. ALGEMEEN
1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle leveringen van Business Hosting, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden ten behoeve van Opdrachtgever worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door BUSINESS HOSTING, tenzij deze door Business Hosting uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.1.3 De Algemene Voorwaarden Business Hosting zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 34127121 en bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 12/2004
1.2 Definities

1.2.1 In de Algemene Voorwaarden Business Hosting worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.
1.2.2 Algemene Voorwaarden Derden: Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.
1.2.3 Back-up: Reservekopieën van digitale data en/of bestanden.
1.2.4 Datalimiet: De door Business Hosting in nadere voorwaarden opgelegde limiet op Dataverkeer per kalendermaand.
1.2.5 Dataverkeer: Al het verkeer van data dat gegenereerd wordt op het Systeem van Business Hosting door Opdrachtgever dan wel door de website van Opdrachtgever.
1.2.6 Derden Producten: Alle door Business Hosting geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij Business Hosting berusten.
1.2.7 Fixed Price: Zoals nader omschreven in artikel 6.2.
1.2.8 Hosting-service: Een Product zoals, maar niet beperkt tot, het ter beschikking stellen, Onderhouden en Supporten van ruimte op het Systeem ten behoeve van Opdrachtgever.
1.2.9 BUSINESS HOSTING: Business Hosting B.V. en diens rechtsopvolgers dan wel een aan Business Hosting B.V. verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden Business Hosting van toepassing heeft verklaard.
1.2.10 Business Hosting Producten: Alle door Business Hosting geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Business Hosting berusten.
1.2.11 Identificatiegegevens: Log-in-naam, passwords, adresseringsgegevens en/of andere gevens.
1.2.12 Nacalculatie: Zoals nader omschreven in artikel 6.3.
1.2.13 Opdrachtgever: Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot levering van Producten.
1.2.14 Procesdata: De binnen de Hosting-service door Opdrachtgever ingevoerde gegevens en/of de door derden ingevoerde gegevens.
1.2.15 Producten: Alle door BUSINESS HOSTING geleverde BUSINESS HOSTING Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Hosting-service valt onder Producten.
1.2.16 Systeem: Computer- en aanverwante apparatuur waarmee BUSINESS HOSTING de BUSINESS HOSTING Producten levert aan Opdrachtgever.
1.2.17 Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (9.00-17.00) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

1.3 Bevestiging

1.3.1 Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van BUSINESS HOSTING zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van BUSINESS HOSTING.

1.4 Aanbiedingen

1.4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.4.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.6.

1.5 Overeenkomsten

1.5.1 Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door BUSINESS HOSTING wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan BUSINESS HOSTING, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan BUSINESS HOSTING de inhoud van dit document en de Algemene Voorwaarden BUSINESS HOSTING.
1.5.2 Een overeenkomst tussen BUSINESS HOSTING en Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien de levering betrekking heeft op de levering van een Product, zoals doch niet beperkt tot Hosting-service, Onderhoud en Support, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.
1.5.3 Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.5.2, vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 30 (dertig) dagen voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst door de wederpartij is ontvangen.
1.5.4 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de andere partij ook na schriftelijk sommatie stellende een redelijke termijn in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen.
1.5.5 BUSINESS HOSTING heeft overigens het recht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen te ontbinden dan wel te annuleren:
a) indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever of Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering;
b) indien voor Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
c) indien voor Opdrachtgever surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel wordt verleend of;
d) indien Opdrachtgever’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen.
In deze gevallen is elke vordering van BUSINESS HOSTING op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
1.5.6 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals o.a. doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

1.6 Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever

1.6.1 Alle opdrachten worden door BUSINESS HOSTING uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan BUSINESS HOSTING kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.
1.6.2 Opdrachtgever zal BUSINESS HOSTING alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.
1.6.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie en/of wensen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van BUSINESS HOSTING staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft BUSINESS HOSTING in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
1.6.4 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal BUSINESS HOSTING te allen tijde gerechtigd zijn in overleg met Opdrachtgever de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.
1.6.5 Indien Opdrachtgever functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen aanbrengt in de Producten (na daartoe eerst de vereiste schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van BUSINESS HOSTING zoals nader uiteengezet in artikel 2.1.3), is Opdrachtgever verplicht deze aanpassingen aan BUSINESS HOSTING mede te delen in de gevallen dat BUSINESS HOSTING Onderhoud, Support dan wel andere diensten levert met betrekking tot de aan Opdrachtgever geleverde Producten.
1.6.6 Ingeval BUSINESS HOSTING activiteiten verricht op locatie anders dan haar eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door BUSINESS HOSTING in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen.

1.7 Geheimhouding/Concurrentiebeding

1.7.1 BUSINESS HOSTING en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, elkaars cliënten, de bestanden en de Producten, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
1.7.2 BUSINESS HOSTING is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de BUSINESS HOSTING website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.
1.7.3 Opdrachtgever en haar cliënten zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van BUSINESS HOSTING, behoudens schriftelijke toestemming van BUSINESS HOSTING. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat haar cliënten aan voornoemde verplichting zullen voldoen.
1.7.4 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1.7.1 is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 50.000,- (vijftigduizend) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van BUSINESS HOSTING om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

1.8 Aansprakelijkheid

1.8.1 De totale aansprakelijkheid van BUSINESS HOSTING wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal met inachtneming van artikel 1.8.2 en 1.8.3 beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) tot een maximum van € 10.000.
1.8.2 Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van BUSINESS HOSTING vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan BUSINESS HOSTING op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) tot een maximum van € 10.000.
1.8.3 BUSINESS HOSTING heeft zich ter zake van schade verzekerd. BUSINESS HOSTING is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde van het met BUSINESS HOSTING gesloten contract, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en uitgekeerd, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
1.8.4 De totale aansprakelijkheid van BUSINESS HOSTING voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen) waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.8.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
1.8.6 Aansprakelijkheid van BUSINESS HOSTING voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is uitgesloten.
1.8.7 Buiten de in artikel 1.8.1 en ?1.8.4 genoemde gevallen rust op BUSINESS HOSTING geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
1.8.8 De aansprakelijkheid van BUSINESS HOSTING ontstaat slechts indien Opdrachtgever BUSINESS HOSTING onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en BUSINESS HOSTING ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BUSINESS HOSTING in staat is adequaat te reageren.
1.8.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade BUSINESS HOSTING daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel als mogelijk wordt beperkt.
1.8.10 Opdrachtgever vrijwaart BUSINESS HOSTING tegen alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Product, Systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door BUSINESS HOSTING is geleverd.
1.8.11 BUSINESS HOSTING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die BUSINESS HOSTING aan Opdrachtgever heeft geleverd. Indien mogelijk zal BUSINESS HOSTING haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derde Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.
1.8.12 BUSINESS HOSTING is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet tijdig leveren van Support, Onderhoud en Garantie.

1.9 Overdracht

1.9.1 De tussen BUSINESS HOSTING en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BUSINESS HOSTING.

1.10 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

1.10.1 Op alle door BUSINESS HOSTING met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
1.10.2 Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost middels arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement van de SGOA. Met wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage, tevens bemiddeling worden verzocht met inachtneming van het Minitrial Reglement van de SGOA.
1.10.3 Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
1.10.4 Het voorgaande zal geen belemmering vormen voor partijen om een procedure in kort geding aanhangig te maken voor aanvang van een minitrial of arbitrage procedure, om zodoende haar bestaande rechten veilig te stellen.

2. BUSINESS HOSTING PRODUCTEN

2.1 Gebruiksrecht Programmatuur

2.1.1 BUSINESS HOSTING verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Producten, met daarbij behorende documentatie.
2.1.2 Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Producten op de met BUSINESS HOSTING overeengekomen verwerkingseenheid en het met BUSINESS HOSTING overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations. Indien geen nadere afspraken zijn gemaakt is het gebruiksrecht beperkt tot de verwerkingseenheid waarop de Producten het eerst zijn geïnstalleerd en het aantal gebruikers, servers en/of werkstations is beperkt tot 1 (één).
2.1.3 Het is Opdrachtgever verboden de Producten op enigerlei wijze zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van BUSINESS HOSTING te hebben ontvangen.
2.1.4 Het is Opdrachtgever toegestaan voor doeleinden van beveiliging één back-up te maken van de ter beschikking gestelde Producten.
2.1.5 Het gebruiksrecht op de Producten is niet overdraagbaar aan derden.
2.1.6 Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook de Producten ter beschikking te stellen aan derden.
2.1.7 Reverse engineering of decompilatie van de Producten door Opdrachtgever is verboden, tenzij expliciet rechtens toegelaten.
2.1.8 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.
2.1.9 De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 4. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

2.2 Onderhoud

2.2.1 BUSINESS HOSTING biedt Opdrachtgever, afhankelijk van het Product, de mogelijkheid om Onderhoud te nemen.
2.2.2 Onderhoud op de Producten geschiedt op basis van een periodiek Voorschot en tegen nader overeen te komen voorwaarden. Voor zover in de nader overeen te komen voorwaarden niet wordt afgeweken geldt hetgeen artikel 2.2 bepaalt.
2.2.3 Onderhoud omvat het ter beschikking stellen van updates, met inbegrip van documentatie, van de aan Opdrachtgever gelicencieerde Producten die een kwalitatieve dan wel functionele verbetering van het ter beschikking gestelde Product inhouden. BUSINESS HOSTING is niet verplicht om op actieve wijze Opdrachtgever op de hoogte te houden van eventuele updates.
2.2.4 Indien Onderhoud een functionele verbetering inhoudt is BUSINESS HOSTING gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie van deze functionele verbetering.
2.2.5 BUSINESS HOSTING is gerechtigd Onderhoud te weigeren indien de Producten, dan wel de omgeving waarin voornoemde Producten opereren door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.
2.2.6 Indien Opdrachtgever nieuwe updates weigert te installeren die door BUSINESS HOSTING aan Opdrachtgever zijn aangeboden, behoudt BUSINESS HOSTING het recht voor om de overeenkomst te beëindigen, dan wel de overeenkomst aan deze weigering aan te passen.

2.3 Adviezen

2.3.1 Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals maar niet beperkt tot Hosting-service (artikel 3.1), Support (artikel 2.4), Consultancy (artikel 2.5), Haalbaarheidsonderzoek (artikel 5.1), etc., zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden gegeven.
2.3.2 BUSINESS HOSTING is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.
2.3.3 BUSINESS HOSTING zal adviezen geven op basis van door BUSINESS HOSTING aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 1.6 Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals maar niet beperkt tot incompatibilitieitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar) kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

2.4 Support

2.4.1 Support omvat het geven van mondelinge (telefonisch) en schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Producten. Support geschiedt in beginsel op basis van een periodiek Voorschot. Op grond van dit periodiek Voorschot is Opdrachtgever gerechtigd tot 16 (zestien) respons uren per jaar. Indien deze vooraf toegekende uren overschreden worden zal het dan geldende uurtarief in rekening worden gebracht.
2.4.2 BUSINESS HOSTING zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van de Producten. BUSINESS HOSTING is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de Producten.

2.5 Consultancy

2.5.1 Consultancy omvat het geven van mondelinge en/of schriftelijke (technische) adviezen aan Opdrachtgever.
2.5.2 Consultancy door BUSINESS HOSTING geschiedt op basis van nader overeen te komen voorwaarden.

2.6 Systeembeheer (Facilities-Management)

2.6.1 Systeembeheer omvat het door Opdrachtgever geheel dan wel deels uitbesteden van het operationele beheer van Opdrachtgevers geautomatiseerde informatiesystemen aan BUSINESS HOSTING.
2.6.2 Systeembeheer door BUSINESS HOSTING geschiedt op basis van nader overeen te komen voorwaarden.

2.7 Maatwerk

2.7.1 Maatwerk omvat het onder nader overeen te komen voorwaarden ontwikkelen van door partijen schriftelijk gespecificeerde BUSINESS HOSTING Producten.
2.7.2 Alle opdrachten die deels dan wel geheel uit maatwerk bestaan worden op basis van Fixed Price of Nacalculatie afgerekend.
2.7.3 Intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel overige rechten van maatwerk blijven te allen tijde bij BUSINESS HOSTING berusten, zoals omschreven in artikel 1.1.1.

2.8 Meerwerk

2.8.1 Indien BUSINESS HOSTING van mening is, dat een door Opdrachtgever aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal BUSINESS HOSTING daarvan melding doen aan Opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan. De melding zal op verzoek van Opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities. Opdrachtgever zal telkenmale zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk.
2.8.2 Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder eerst schriftelijk aan te geven meerwerk niet te wensen.

2.9 Installatie en Implementatie

2.9.1 Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal BUSINESS HOSTING de Producten installeren en/of implementeren, dan wel doen installeren en/of implementeren.
2.9.2 Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan zal Opdrachtgever er op zijn kosten voor zorgdragen dat aan alle door of middels BUSINESS HOSTING opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen.
2.9.3 Opdrachtgever zal zorgdragen en is volledig verantwoordelijk dat de vereiste Algemene Voorwaarden Derden verkregen zijn om de installatie rechtmatig te laten plaatsvinden.
2.9.4 Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie en/of implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal Opdrachtgever betalingen verrichten alsof de installatie en/of implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van BUSINESS HOSTING om op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren en/of te implementeren.

2.10 Werkzaamheden

2.10.1 Alle werkzaamheden, Onderhoud, Support dan wel andere diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.
2.10.2 Voor elke onafgebroken periode waarin BUSINESS HOSTING voor minder dan 3 (drie) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij BUSINESS HOSTING verricht is BUSINESS HOSTING gerechtigd minimaal 3 (drie) uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt.
2.10.3 Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk tijdens weekend- en feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.
2.10.4 Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is BUSINESS HOSTING gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd.
2.10.5 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is BUSINESS HOSTING gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. BUSINESS HOSTING is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van Nacalculatie.
2.10.6 BUSINESS HOSTING is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.
2.10.7 Na een schriftelijke, elektronische of telefonische melding van een probleem door Opdrachtgever zal BUSINESS HOSTING die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

3. HOSTING-SERVICE

3.1 Hosting-service Algemeen

3.1.1 De Hosting-service geschiedt uitsluitend op een door BUSINESS HOSTING goedgekeurde locatie en op de door BUSINESS HOSTING goedgekeurde apparatuur.
3.1.2 BUSINESS HOSTING kan naar eigen inzicht Opdrachtgever de mogelijkheid bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen door te voeren in de aangeboden Hosting-service. Indien deze mogelijkheid aan Opdrachtgever wordt geboden is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
3.1.3 In het kader van de toegang tot en het gebruik van de Hosting-service beschikt Opdrachtgever direct of indirect over apparatuur en programmatuur die voldoet aan de door BUSINESS HOSTING vastgestelde en aan Opdrachtgever direct of indirect medegedeelde normen en/of eisen. Opdrachtgever dient tevens te blijven voldoen aan de in dit lid gestelde voorwaarden. Indien en voor zolang apparatuur en/of programmatuur hieraan niet voldoet, wordt de op BUSINESS HOSTING rustende verplichting tot verschaffen van toegang tot de Hosting-service en het gebruik ervan door BUSINESS HOSTING opgeschort.
3.1.4 Opdrachtgever stelt BUSINESS HOSTING in de gelegenheid te controleren of de in artikel 3.1.3 van dit artikel bedoelde normen en/of eisen in acht worden genomen.
3.1.5 Indien Opdrachtgever na de in artikel 3.1.4 bedoelde controle alsnog de in artikel 3.1.3 bedoelde normen en/of eisen niet in acht neemt, heeft BUSINESS HOSTING het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst.
3.1.6 Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van BUSINESS HOSTING omtrent de Hosting-service op te volgen.
3.1.7 BUSINESS HOSTING is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van de Hosting-service te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden (onder derden vallen niet de aan BUSINESS HOSTING verbonden moeder en/of dochtermaatschappijen) ter beschikking worden gesteld. Dit geldt niet voor cijfers en data aangaande het gebruik van de Hosting-service die niet direct herleidbaar zijn tot het gebruik van Opdrachtgever.
3.1.8 Indien Opdrachtgever een storing constateert dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij BUSINESS HOSTING. Na melding van een storing door Opdrachtgever zal BUSINESS HOSTING die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.
3.1.9 De kosten voor het opheffen van de storing komen voor rekening van Opdrachtgever indien blijkt dat de oorzaak van de storing het gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik dan wel te wijten is aan zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst.
3.1.10 BUSINESS HOSTING stelt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van voorgenomen Onderhoud voor wat betreft de Hosting-service, indien dit Onderhoud leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de Hosting-service dan wel het niet-beschikbaar zijn van de Hosting-service. In dat geval zal Onderhoud plaatsvinden van 00.00 tot 06.00 uur. Overig Onderhoud zal plaatsvinden gedurende Werkdagen.

3.2 Verplichtingen BUSINESS HOSTING

3.2.1 BUSINESS HOSTING draagt zorg voor de levering van de Hosting-service. BUSINESS HOSTING zal, naar beste vermogen en voor zover beïnvloedbaar door BUSINESS HOSTING, streven naar een beschikbaarheidspercentage van:
99% van maandag t/m vrijdag tussen 06.00 en 24.00 uur;
90% van maandag t/m vrijdag tussen 24.00 en 06.00 uur;
90% van zaterdag t/m zondag tussen 00.00 en 24.00 uur.
3.2.2 De in artikel 3.2.1 genoemde percentages worden gemeten over een kalenderjaar. De tijd voor Onderhoud is hierin niet begrepen.
3.2.3 BUSINESS HOSTING garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden, wanneer BUSINESS HOSTING van het gebruik en/of de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derde telecommunicatieleveranciers.
3.2.4 BUSINESS HOSTING heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid dan wel andere performance-eisen ten aanzien van telefoonlijnen, het Internet en/of ander netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen.
3.2.5 BUSINESS HOSTING zal er naar streven alle nuttige en nodige maatregelen te treffen om de goede werking en de continuïteit van de Hosting-service te verzekeren. BUSINESS HOSTING maakt gebruik van de in de markt meest recente en in de markt meest gangbare virus protectie programma’s.
3.2.6 BUSINESS HOSTING zal streven naar een naar de stand der techniek voldoende fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige toegang door derden tot de door BUSINESS HOSTING gebruikte computerapparatuur en computerprogramma’s en/of opgeslagen Procesdata in het kader van de in de overeenkomst overeengekomen voorziening(en).
3.2.7 Voor zover mogelijk is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van Back-ups. BUSINESS HOSTING zal de procedures die eventueel nodig zijn voor de beveiliging van data en voor het maken van Back-ups op verzoek aan Opdrachtgever kenbaar maken. Indien het niet mogelijk is voor Opdrachtgever om Back-ups te maken (en het voor BUSINESS HOSTING wel mogelijk is om Back-ups te maken) of indien is overeengekomen dat BUSINESS HOSTING geheel dan wel deels zal voorzien in het maken van Back-ups zal BUSINESS HOSTING Back-ups maken. BUSINESS HOSTING is in geen enkel geval aansprakelijk voor deze Back-ups voor wat betreft maar niet beperkt tot het geheel dan wel deels verloren gaan van Back-ups en/of fouten in de Back-ups.

3.3 Gebruik Van Netwerken

3.3.1 Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en/of indirect verbonden zijn met het netwerk van BUSINESS HOSTING.
3.3.2 Opdrachtgever zal geen verstoring veroorzaken in het functioneren van het netwerk van BUSINESS HOSTING, netwerken van derden dan wel de koppeling tussen deze netwerken, door (de inhoud van) het dataverkeer of door handelen en/of nalaten.
3.3.3 Indien naar het redelijk oordeel van BUSINESS HOSTING een gevaar ontstaat voor het functioneren van het netwerk van BUSINESS HOSTING en/of van de dienstverlening aan klanten van BUSINESS HOSTING, zoals door maar niet beperkt tot spammail, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan BUSINESS HOSTING Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen een nader vast te stellen termijn uitgevoerd dienen te worden.
3.3.4 Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in artikel 3.3.3 en/of indien (de inhoud van) het Dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van shet netwerk van BUSINESS HOSTING, netwerken van derden, dan wel de koppeling tussen deze netwerken.

3.4 Browser

3.4.1 De Hosting-service is toegankelijk voor Opdrachtgever middels een browser. De Hosting-service is geoptimaliseerd voor de door BUSINESS HOSTING aangegeven browsers. De browsers waarvoor de Hosting-service bij het totstandkomen van de overeenkomst is geoptimaliseerd zullen door BUSINESS HOSTING nader kenbaar worden gemaakt.
3.4.2 BUSINESS HOSTING is niet verplicht de toegang tot de Hosting-service middels de in artikel 3.4.1. bedoelde browsers optimaal te houden. BUSINESS HOSTING is gerechtigd, zonder tot enige vorm van (schade)vergoeding gehouden te zijn, wijzigingen aan te brengen in de Hosting-service die invloed kunnen hebben op de door Opdrachtgever gehanteerde en/of door BUSINESS HOSTING geadviseerde browsers.
3.4.3 Indien een geval als beschreven in artikel 3.4.2 zich mocht voordoen dan zal BUSINESS HOSTING zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever in staat te stellen de overgang te maken naar een andere browser. Hierbij opkomende kosten aan de zijde van Opdrachtgever zijn voor haar eigen rekening.

3.5 Gebruik Van Identificatiegegevens

3.5.1 BUSINESS HOSTING zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van Producten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik BUSINESS HOSTING hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.
3.5.2 Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de Identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door Opdrachtgever. In geen geval is BUSINESS HOSTING aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de Identificatiegegevens.
3.5.3 Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de Identificatiegegevens van Opdrachtgever, kan BUSINESS HOSTING Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.
3.5.4 Indien is vastgesteld dat Opdrachtgever misbruik heeft gemaakt van de Identificatiegegevens dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 3.5.3, is Opdrachtgever direct in verzuim.

3.6 Wijzigingen in de Hosting-service

3.6.1 BUSINESS HOSTING is gerechtigd na schriftelijke aankondiging met inachtneming van een redelijke termijn en zonder enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn, tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in de Hosting-service voor wat betreft doch niet beperkt tot:
a) toegangsprocedures, zoals:
b) procedures betrekking hebbende op operationele regels;
c) beveiligingseisen;
d) het wijzigen van een derde provider/toeleverancier, locatie, hardware, programmatuur en overige faciliteiten van belang voor het leveren van de Hosting-service.
3.6.2 Indien de wijzigingen een aantoonbare en dermate grote negatieve verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van Opdrachtgever’s onderneming en/of de functionaliteit van de Hosting-service mag Opdrachtgever, na eerst daartoe de achteruitgang op schrift te hebben aangetoond, BUSINESS HOSTING schriftelijk verzoeken tot het aanbieden van een alternatief. Indien BUSINESS HOSTING dan geen redelijk alternatief biedt heeft Opdrachtgever het recht het gebruik van de Hosting-service te beëindigen, zonder dat BUSINESS HOSTING tot enige schadevergoeding ter zake dan wel restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

3.7 Dataverkeer van Opdrachtgever

3.7.1 BUSINESS HOSTING is gerechtigd controles uit te voeren naar de omvang van Dataverkeer.
3.7.2 BUSINESS HOSTING stelt een limiet voor gebruik van Dataverkeer van Opdrachtgever, boven welke limiet BUSINESS HOSTING gerechtigd is Dataverkeer van Opdrachtgever te beperken en/of een vergoeding op basis van Nacalculatie in rekening te brengen.
3.7.3 BUSINESS HOSTING heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het Dataverkeer van Opdrachtgever. BUSINESS HOSTING treedt slechts op als een doorgeefluik. BUSINESS HOSTING geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van data voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid.
3.7.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van Dataverkeer afkomstig van Opdrachtgever. Voor zover van toepassing geldt de gedragscode, zoals uiteengezet in artikel 3.10, voor Opdrachtgever en haar gebruikers.
3.7.5 Indien een derde BUSINESS HOSTING erop wijst dat middels de Hosting-service inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, is BUSINESS HOSTING gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de desbetreffende handelingen onrechtmatig wordt gehandeld, de Hosting-service met onmiddellijke ingang te staken dan wel de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang te verwijderen. BUSINESS HOSTING zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van de door BUSINESS HOSTING getroffen maatregelen.
3.7.6 Opdrachtgever vrijwaart en houdt BUSINESS HOSTING schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het Dataverkeer of de informatie afkomstig van Opdrachtgever.
3.7.7 In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 1.1.1, blijft Procesdata het (intellectuele) eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever verleent aan BUSINESS HOSTING, om niet, het eeuwigdurend gebruiksrecht en bewerkingsrecht van Procesdata. Procesdata kan alleen aan derden ter beschikking worden gesteld wanneer deze niet direct herleidbaar is tot Opdrachtgever.
3.7.8 Procesdata wordt zolang de overeenkomst voortduurt bewaard voor een periode van maximaal 3 jaar. Na het einde van de overeenkomst is BUSINESS HOSTING niet gehouden tot het bewaren van Procesdata.
3.7.9 BUSINESS HOSTING zal medewerking verlenen aan het overzetten van Procesdata en/of overige data naar een andere applicatie indien verzocht door Opdrachtgever. BUSINESS HOSTING garandeert nimmer dat de aanwezige Procesdata en/of overige data gedurende de overeenkomst en/of na het einde van de overeenkomst kan worden overgezet naar een andere applicatie. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van Procesdata en/of overige data vanaf het moment van het inlezen van Procesdata en/of overige data in een andere applicatie.
3.7.10 Alle kosten verbonden aan het overzetten van Procesdata en/of overige data op verzoek van Opdrachtgever naar een andere applicatie zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

3.8 Verplichtingen Opdrachtgever

3.8.1 Indien de Hosting-service onder meer het hosten van een website van Opdrachtgever en/of ten behoeve van Opdrachtgever betreft dient Opdrachtgever te beschikken over een domeinnaam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling, overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden. Opdrachtgever vrijwaart en houdt BUSINESS HOSTING schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
3.8.2 Indien middels de Hosting-service persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden getransporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid middels de Hosting-service, vrijwaart Opdrachtgever BUSINESS HOSTING voor alle aansprakelijkheid, kosten of schade als gevolg van claims van derden in geval deze persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden geëxporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid in strijd met de relevante (privacy)wetgeving en/of andere regelgeving ter zake.

3.9 Persoonsgegevens

3.9.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt door de apparatuur en/of programmatuur van BUSINESS HOSTING ten behoeve van Opdrachtgever.
3.9.2 Opdrachtgever vrijwaart BUSINESS HOSTING voor alle claims wegens een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
3.9.3 Met uitzondering van hetgeen in artikel 3.9.1 gesteld, is BUSINESS HOSTING verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door BUSINESS HOSTING noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en zij zal Opdrachtgever vrijwaren voor aansprakelijkheid in het geval dat Opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van BUSINESS HOSTING.

3.10 Gedragscode

3.10.1 Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van de Hosting-service en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden de Hosting-service en/of de overige aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich:
a) beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van BUSINESS HOSTING en/of derden;
b) verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.
3.10.2 Het is verboden om de Hosting-service en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:
a) het inbreuk maken op de rechten van derden zoals doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten;
b) het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake;
c) spamming (ongevraagd verspreiden van reclameboodschappen en overige mededelingen);
d) het bewaren/verspreiden van (kinder)pornografie;
e) seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f) verspreiding dan wel voor derden beschikbaar te stellen van obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard;
g) dreigementen;
h) opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten;
i) het zonder toestemming binnendringen (hacken) van Accounts en/of Systemen van derden en/of BUSINESS HOSTING.
3.10.3 BUSINESS HOSTING behoudt zich het recht voor, naar haar eigen oordeel, het gebruik van de Hosting-service en/de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of haar verplichtingen op te schorten wanneer in strijd wordt gehandeld met (dan wel het vermoeden daartoe bestaat dat) hetgeen in de Algemene Voorwaarden BUSINESS HOSTING en/of de overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, dit, totdat aan de verplichtingen voldaan zijn. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot herindienststelling wordt overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door BUSINESS HOSTING nader vast te stellen termijn de verplichtingen is nagekomen, en het bedrag voor herindienststelling, te weten € 100,- exclusief BTW, heeft voldaan.
3.10.4 BUSINESS HOSTING en/of derden partijen zullen nimmer aansprakelijk zijn voor door Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van artikel 3.10.3 door en/of ten behoeve van BUSINESS HOSTING genomen maatregelen. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de onder artikel 3.10.3 door en/of ten behoeve van BUSINESS HOSTING verrichte maatregelen onverkort van toepassing.
3.10.5 Indien de ernst van het handelen en/of niet handelen van Opdrachtgever dit rechtvaardigt en/of deze worden voortgezet ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve BUSINESS HOSTING zoals uiteengezet in artikel 3.10.3 heeft BUSINESS HOSTING overeenkomstig artikel 1.5.4 het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat BUSINESS HOSTING tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

4. DERDEN PRODUCTEN

4.1 Derden Producten

4.1.1 BUSINESS HOSTING is gerechtigd Derden Producten te leveren dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. BUSINESS HOSTING is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.1.2 Indien BUSINESS HOSTING Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden BUSINESS HOSTING tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.
4.1.3 BUSINESS HOSTING levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.
4.1.4 Er vindt door BUSINESS HOSTING geen Onderhoud, Support dan wel andere diensten plaats op Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2 Algemene Voorwaarden Derden

4.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden BUSINESS HOSTING van toepassing worden verklaard, zullen indien beschikbaar bij BUSINESS HOSTING uitsluitend op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en taal ter beschikking worden gesteld zoals BUSINESS HOSTING deze heeft ontvangen.
4.2.2 De Algemene Voorwaarden BUSINESS HOSTING treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden BUSINESS HOSTING en de Algemene Voorwaarden Derden, kan BUSINESS HOSTING de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

5. LEVERING

5.1 Haalbaarheidsonderzoek

5.1.1 Een Haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek dat BUSINESS HOSTING kan uitvoeren alvorens over te gaan tot levering. Het doel van het Haalbaarheidsonderzoek is om in een vroeg stadium Opdrachtgever voor te lichten omtrent de haalbaarheid van de opdracht. Indien Opdrachtgever afziet van een haalbaarheidsonderzoek kan zij BUSINESS HOSTING geen tekortkoming in de nakoming tegenwerpen zijnde dat de opdracht dan wel de levering alsmede al het overige verbandhoudende met de werkzaamheden inzake de overeenkomst niet is conform de overeengekomen dan wel anderzijds vastgestelde eisen voor nakoming jegens Opdrachtgever.
5.1.2 Op basis van de bevindingen die voortvloeien uit het Haalbaarheidsonderzoek zal BUSINESS HOSTING een positief leveringsadvies dan wel negatief leveringsadvies uitbrengen omtrent de haalbaarheid van de opdracht. Een positief leveringsadvies houdt doorgaans in dat BUSINESS HOSTING tot levering zal overgaan. Een negatief leveringsadvies houdt in dat BUSINESS HOSTING met redenen omkleed de levering zal afwijzen en zo mogelijk een alternatief zal voorstellen.
5.1.3 De kosten van het Haalbaarheidsonderzoek zullen altijd voor rekening van Opdrachtgever zijn ongeacht de uitslag van het Haalbaarheidsonderzoek.

5.2 Leveringstermijn

5.2.1 Alle door BUSINESS HOSTING eventueel genoemde en voor haar geldende leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan BUSINESS HOSTING bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
5.2.2 Leveringstermijnen worden derhalve niet beschouwd als een fatale termijn waarbinnen geleverd dient te worden, maar als termijn waarbinnen BUSINESS HOSTING naar haar beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen BUSINESS HOSTING en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.
5.2.3 De overschrijding van een eventueel geldende leveringstermijn door BUSINESS HOSTING behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van BUSINESS HOSTING. BUSINESS HOSTING aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een leveringstermijn overschreden mocht worden.

5.3 Aflevering, Installatie en Acceptatieprocedure

5.3.1 BUSINESS HOSTING zal de Producten aan Opdrachtgever conform de door BUSINESS HOSTING schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en indien door Opdrachtgever gewenst installeren.
5.3.2 Aflevering van Producten geschiedt door de terbeschikkingstelling van de Producten aan Opdrachtgever ter plaatse van magazijn van BUSINESS HOSTING. De kosten van transport en eventuele verzekering zijn voor rekening van Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door BUSINESS HOSTING bepaald en verzekering van de te vervoeren Producten geschiedt niet door BUSINESS HOSTING, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.3.3 Levering, door of middels BUSINESS HOSTING, van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.
5.3.4 De Producten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd: bij de aflevering indien de installatie niet door BUSINESS HOSTING wordt uitgevoerd, dan wel onmiddellijk na voltooiing van installatie door BUSINESS HOSTING.
5.3.5 Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
5.3.6 In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

5.4 Garantie

5.4.1 BUSINESS HOSTING Producten zijn “as is” geleverd. Indien de BUSINESS HOSTING Producten zijn geaccepteerd door Opdrachtgever is er verder geen garantie op BUSINESS HOSTING Producten.
5.4.2 De op Derden Producten gegeven Garantie is in ieder geval beperkt tot de door de leveranciers van Derden Producten gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden, zoals vermeld in artikel 4.

6. Prijzen / Betalingen / Voorbehoud

6.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen vanwege de overheid in rekening worden gebracht.
6.1.2 BUSINESS HOSTING is te alle tijden gerechtigd om, de hoogte van de overeengekomen vergoedingen en bijkomende kosten te wijzigen, Een prijsverhoging treedt in werking 30 dagen nadat Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van een dergelijke verhoging.
6.1.3 BUSINESS HOSTING zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen door middel van een factuur deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Afhankelijk van het soort contract, zal Opdrachtgever de verschuldigde bedragen, hetzij door middel van een automatische incasso hetzij op een andere wijze, binnen 14 (veertien) dan wel 30 (dertig) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door BUSINESS HOSTING is ontvangen.
6.1.4 Rechten, zoals maar niet beperkt tot de overdracht van BUSINESS HOSTING Producten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien verzuim van betaling plaats vindt dient Opdrachtgever hetgeen geleverd op eigen kosten binnen een week, na opdracht daartoe van BUSINESS HOSTING terug te leveren aan BUSINESS HOSTING. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing.

6.2 Fixed Price

6.2.1 Bij een Fixed Price afspraak worden de werkzaamheden tegen een van tevoren overeengekomen bedrag verricht.
6.2.2 Tenzij BUSINESS HOSTING een beroep kan doen op artikel 1.6.4 worden meeruren niet in rekening gebracht.

6.3 Nacalculatie

6.3.1 Indien afrekening op basis van Nacalculatie zal plaatsvinden betekent dit dat, alvorens BUSINESS HOSTING aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen wijze van afrekening is afgesproken zullen werkzaamheden worden verricht op basis van Nacalculatie.

6.4 Voorschot

6.4.1 BUSINESS HOSTING is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is BUSINESS HOSTING gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan BUSINESS HOSTING uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1.1 Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke opdracht door BUSINESS HOSTING uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de levering van een bestaand BUSINESS HOSTING Product dan wel een nog te ontwikkelen BUSINESS HOSTING Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij BUSINESS HOSTING berusten.
7.1.2 Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan BUSINESS HOSTING zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.
7.1.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de BUSINESS HOSTING Producten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.

8. Vrijwaring

8.1.1 BUSINESS HOSTING zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de BUSINESS HOSTING Producten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. BUSINESS HOSTING zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever:
a) BUSINESS HOSTING onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering; en
b) de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan BUSINESS HOSTING overlaat.
Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat behoudt BUSINESS HOSTING zich het recht voor om het licentie-, dan wel sublicentierecht op het BUSINESS HOSTING Product te verwerven of het BUSINESS HOSTING Product zodanig te wijzigen dat zij niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van BUSINESS HOSTING de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan BUSINESS HOSTING het geleverde BUSINESS HOSTING Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit BUSINESS HOSTING Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het BUSINESS HOSTING Product gemaakte gebruik.
8.1.2 BUSINESS HOSTING zal Opdrachtgever niet vrijwaren tegen een actie voor zover:
a) deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten doorgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;
b) hetgeen geleverd door Opdrachtgever onderdeel is of in samenhang geleverd is met een Product;
c) Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product.
8.1.3 Indien tussen BUSINESS HOSTING en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever BUSINESS HOSTING vrijwaren tegen elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde.

 


Business Hosting kwaliteitsgaranties: Weten waar u aan toe bent
24/7 telefonisch bereikbaar voor onze klanten*.
Ons netwerk en datacenters zijn 24/7 beveiligd en volledig redundant uitgevoerd.
Ons netwerk heeft een uptime van 99,99%.
Team van professionals welke voor u klaar staan.

Hulp nodig? Business Hosting staat altijd klaar om u te helpen, bel: 026-41 000 00

© Copyright 2014 - Business Hosting